Nhím có duyên với tâm linh từ nhỏ, đối với Nhím vừa là gifted cũng vừa là cursed.

Các bạn xin nhắn trực tiếp qua FB Page/ Instagram để Nhím xếp lịch ạ.

a table with a vase and a picture on it
a table with a vase and a picture on it
black and gold book on white table
black and gold book on white table
Thỉnh vòng trì chú/ tượng Phật - Hộ Pháp

Nhím trì chú theo bát tự của bạn, xin bạn chat trực tiếp với Nhím để bảo đảm thông tin riêng tư ạ.

Fb Page

Trải bài tiên tri riêng 1:1

Các bạn xin nhắn trực tiếp qua FB Page (link) để Nhím xếp lịch riêng ạ.